Termeni și Condiții Generale
de Prestare a Serviciilor Frigotehnics Serv-Com SRL

  

 1. Termenii și Condițiile Generale de Prestare a Serviciilor Frigotehnics Serv-Com SRL (“TCG”) se aplică oricărei prestări de servicii de reparații de către Frigotehnics Serv-Com SRL (“Furnizorul”) unei persoane fizice sau juridice, în calitate de beneficiar (“Beneficiarul”). Pentru fiecare tip de serviciu pe care Beneficiarul dorește să îl primească, între Părți se va încheia un contract care va reglementa condițiile juridice, comerciale și tehnice specifice privind furnizarea serviciului respectiv (“Contractul”). În situația în care există diferențe între TCG și prevederile Contractului, acestea din urmă se vor aplica în mod prioritar raporturilor juridice dintre Părți.

 

 1. Definiții

 

Termenii menționați mai jos vor fi folosiți în reglementarea raporturilor juridice dintre Părți cu următoarele înțelesuri:

 

 1. “Beneficiarul” desemnează orice persoană fizică majoră, având capacitate de exercițiu deplină, precum și orice reprezentant al unei persoane juridice înființate și existând în conformitate cu legile române, acționând în numele și pe seama persoanei juridice, care accesează Website-ul Furnizorului, precum și orice persoană fizică și/sau juridică ce contractează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
 2. „Contractul” desemnează contractul de furnizare servicii încheiat între Furnizor și Beneficiar pentru prestarea unui anumit tip de Serviciu. Orice anexă sau act adițional la Contract va fi parte integrantă a Contractului și va intra în vigoare astfel cum se stipulează în Contract (sau în anexă/act adițional) și orice referire la Contract va privi inclusiv actele adiționale/anexele sale și invers.
 3. „Contul” desemnează contul creat de către Beneficiar pe Website în scopul de a beneficia de Servicii oferite de Furnizor.
 4. „Executantul” desemnează persoana care va executa Proiectul în numele și pe seama Furnizorului, în temeiul unei relații contractuale dintre cei doi.
 5. „Factura” desemnează factura emisă de Furnizor pentru Serviciile prestate în temeiul Contractului.
 6. „Furnizorul” este reprezentat de societatea Frigotehnics Serv-Com SRL, persoană juridică română, având sediul social în București, Sectorul 3, Str. Plt. Petre Ionescu nr. 8, bl. 9, sc. B, et. 8, ap. 100, înregistrată în registrul Comerțului sub nr. J40/2478/2004, cod unic de înregistrare 16154995, înregistrată în Registrul de Evidență a Protecției Datelor cu Caracter Personal sub nr. 0004815, număr de telefon/fax +40723.566.747, adresa email bogdan@friginstall.ro.
 7. „Locația” desemnează sediul, punctele de lucru sau domiciliul, reședința Beneficiarului ori alte locuri agreate de Părți unde urmează a fi prestate Serviciile.
 8. „Materialele” desemnează materialele care vor fi folosite de către Executanți pentru prestarea Serviciilor în vederea realizării Proiectului.
 9. „Ofertă” desemnează oferta de Servicii trimisă de către Furnizor Beneficiarului, în urma unei Solicitări formulate de către Beneficiar în acest sens. Oferta va face referire la Serviciile ce urmează să fie prestate, Materialele care urmează să fie folosite și Prețul ce urmează să fie plătit în scopul realizării Proiectului avut în vedere.
 10. „Operatorul” desemnează persoana instruită de către Furnizor pentru identificarea și verificarea unor Executanți care pot realiza Proiectele în temeiul unei relații contractuale cu Furnizorul, pentru constatarea și aprecierea cauzelor care determină apariția unor neconformități în interiorul termenului de garanție al lucrărilor, precum și pentru încasarea plății prețului prin sistemul POS, în cazul în care Beneficiarul optează pentru aceasta modalitate de plată.
 11. „Partea/Părțile” desemnează Furnizorul și/sau Beneficiarul.
 12. „Prețul” desemnează prețul total în schimbul căruia sunt prestate Serviciile de către Furnizor în scopul realizării Proiectului.
 13. „Proiectul” desemnează acele Servicii care fac obiectul unei Solicitări și care se încadrează în categoria proiectelor pe care le poate presta Furnizorul, astfel cum sunt prevăzute pe Website.
 14. „Serviciile” desemnează orice serviciu de reparație a instalatiilor electrice, aparatelor electrice, instalatiilor sanitare și frigotehnice sau orice alte servicii similare prestate de către Furnizor în baza Contractului. Serviciile vor fi executate de către Furnizor prin intermediul unuia sau mai multor Executanți, în temeiul unei relații contractuale cu Furnizorul.
 15. „Solicitarea” desemnează cererea adresată online de către Beneficiar Furnizorului cu scopul de a primi de la acesta Oferta pentru prestarea Serviciile.
 16. „Website-ul” desemnează adresa URL www.reparaacasa.ro, precum și orice secțiune și subsecțiune a acesteia. Website-urile aparținând unor terți și care pot fi accesate pe baza legăturilor sau trimiterilor de pe website-ul Furnizorului nu intră sub incidența acestei definiții. Aceste website-uri/legături/trimiteri, cu excepția celor cu privire la website-urile Executanților, au, de regulă, caracter publicitar.

 

 • Scopul TCG

Prin acești TCG, Furnizorul urmărește definirea și reglementarea modului în care poate fi accesat și utilizat Website-ul, precum și reglementarea cadrului legal care guvernează raportul juridic dintre Beneficiar și Furnizor în legătură cu prestarea unui Serviciu.

 1. Acceptarea TCG

Luarea la cunoștință a TCG este o condiție necesară pentru utilizarea în mod corespunzător a platformei Furnizorului, pusă la dispoziția Beneficiarului prin accesarea Website-ului. Accesarea Website-ului, constituirea de către Beneficiar a unui Cont, precum și utilizarea Serviciilor implică luarea la cunoștință, înțelegerea și exprimarea acordului total, neechivoc și necondiționat al Beneficiarului cu privire la oricare dintre acești TCG.

Beneficiarul declară și garantează că este major și că are capacitate deplină de exercițiu sau, după caz, că societatea pe care o reprezintă este înregistrată și funcționează în conformitate cu legile române, iar constituirea Contului în numele și pe seama societății, precum și încheierea Contractului cu Furnizorul sunt făcute în limitele mandatului care i-a fost acordat.

 

Utilizarea de către Beneficiar a Contului presupune acceptarea de către acesta a TCG aplicabile la momentul utilizării. În cazul în care Beneficiarul nu agreează TCG aplicabile la momentul utilizării Contului, acesta trebuie să parcurgă de îndată pașii necesari pentru ștergerea Contului, astfel cum aceștia sunt descriși în Secțiunea XV.

 

Website-ul poate conține legături externe către website-urile unor terți. Furnizorul nu își asumă răspunderea cu privire la conținutul acestor website-uri sau al oricăror altor legături/trimiteri ale acestora către alte website-uri. De asemenea, Furnizorul nu verifică/garantează exactitatea/actualitatea datelor și informațiilor conținute pe website-urile aparținând unor terți, către care se face trimitere cu ajutorul Website-ului.

 

Beneficiarul declară și acceptă expres faptul că accesarea, prin intermediul unor trimiteri de pe Website, a website-urilor aparținând unor terți, precum și utilizarea/achiziționarea produselor și/sau serviciilor de pe aceste website-uri sunt făcute pe riscul său și fără dreptul de a solicita Furnizorului despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urmare a acestor acțiuni.

 

 1. Proprietate intelectuală

Toate materialele de pe Website reprezintă proprietatea intelectuală a Furnizorului. Conținutul Website-ului, cuprinzând toate componentele sale perceptibile sau imperceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la coduri, texte, imagini, interfață grafică, muzică, sunete, precum și la denumiri comerciale, mărci, logo-uri înregistrate/neînregistrate (“Conținutul”), intră sub incidența dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, constituind obiect al protecției reglementate de aceste dispoziții, toate drepturile fiind rezervate Furnizorului, subsidiarilor, afiliaților și licențiatorilor acestora, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Conținutul nu poate fi supus niciunei operațiuni de copiere, inginerie inversă, modificare, decompilare, distribuire, licențiere, sub-licențiere, transferare sau utilizare non-personală de către Beneficiar. Beneficiarul agreează faptul că niciun element al Conținutului nu îi acordă direct/indirect vreun drept de utilizare sau o licență a vreunei mărci afișate pe Website.

Accesarea Website-ului poate presupune afișarea unor denumiri, produse, servicii, mărci aparținând unor terți, însă Website-ul nu poate fi interpretat în nicio circumstanță ca acordând dreptul Beneficiarului asupra acestor denumiri, produse, servicii sau mărci.

Utilizarea neautorizată a elementelor Conținutului constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Furnizorului, subsidiarilor, afiliaților și licențiatorilor acestora și dă naștere dreptului acestor persoane de a exercita acțiunile prevăzute de lege în acest sens.

 1. Utilizarea Conținutului

Beneficiarului îi este oferită de către Furnizor o licență limitată, neexclusivă și revocabilă ce îi permite să vizualizeze, distribuie, printeze sau descarce orice element al Conținutului pentru uzul său personal. Beneficiarul nu are dreptul de a accesa sau utiliza Website-ul într-o modalitate care ar putea avea scopul de a prejudicia/afecta Website-ul sau orice server ori rețea care stă la baza acestuia și nici de a îngrădi/afecta dreptul unei alte persoane de a utiliza Website-ul.

Beneficiarul are dreptul limitat, neexclusiv și revocabil de a crea o legătură/trimitere către Website sau către orice element al Conținutului, cu excepția cazului în care legătura/trimiterea respectivă alterează, prezintă într-un mod fals, înșelător, dăunător sau ofensator imaginea Furnizorului, produsele sau serviciile acestuia sau determină în sarcina Furnizorului o obligație financiară sau de altă natură față de terți.

 • Plasarea Solicitării și încheierea Contractului

Adresarea unei Solicitări de către Beneficiar este posibilă prin crearea unui Cont pe Website. În acest scop, Beneficiarul va furniza următoarele informații: nume și prenume/denumire, data nașterii/ număr de înregistrare la Registrul Comerțului și CUI, domiciliu/sediu social, număr de telefon/fax, email.

Completarea formularului de comandă pus la dispoziție de către Furnizor pentru plasarea Solicitării poate fi făcută atât înaintea, cât și după crearea Contului, însă plasarea Solicitării este condiționată de crearea Contului.

Prin adresarea Solicitării, Beneficiarul declară și garantează că informațiile din conținutul acesteia sunt reale și complete. Dacă sunt necesare informații suplimentare cu privire la Solicitare, Beneficiarul va fi contactat în acest sens de către un Operator al Furnizorului pe baza datelor de contact indicate în etapa înregistrării Contului. În urma plasării Solicitării, Beneficiarul va primi de la Furnizor prin intermediul Contului un mesaj prin care va înștiințat cu privire la înregistrarea Solicitării, precum și cu privire la termenul în care urmează să îi fie transmisă Oferta, prin urcarea acesteia pe Cont sau expedierea acesteia pe adresa de e-mail a utilizatorului.

Termenul în care Beneficiarul poate să accepte Oferta este de 10 zile de la data la care aceasta a fost încărcată pe Cont sau expediata Beneficiarului de către Furnizor. Acceptarea Ofertei se face prin semnarea ei de către Beneficiar, urmată de scanarea Ofertei semnate și urcarea acesteia pe Cont sau expedierea acesteia pe adresa de e-mail a Furnizorului, cu confirmare de primire. Contractul se consideră încheiat în momentul în care Oferta semnată a fost încărcată cu succes pe Cont de către Beneficiar sau a fost comunicată pe e-mail Furnizorului, cu confirmare de primire. În cazul în care termenul de acceptare a fost depășit, Oferta devine caducă, iar un Contract poate fi încheiat între Părți numai în urma unei noi negocieri având ca obiect actualizarea condițiilor Ofertei și disponibilitatea Furnizorului de a realiza Proiectul.

În urma acceptării Ofertei, Beneficiarul va stabili de comun acord cu Furnizorul data, ora și Locația la care urmează să fie realizat Proiectul.

Beneficiarul înțelege și agreează faptul că Furnizorul va presta Serviciul contractat prin intermediul unuia sau al mai multor Executanți desemnați de către Furnizor. Executanții pot face parte din personalul propriu al Furnizorului sau pot fi desemnați de către Furnizor în temeiul unui contract de subantrepriză. Beneficiarul declară și acceptă faptul că orice Proiect realizat de către unul sau mai mulți Executanți este considerat a fi executat de către Furnizor. Beneficiarul înțelege și agreează faptul că este răspunzător numai față de Furnizor pentru toate obligațiile care îi incumbă potrivit acestor TCG. De asemenea, în raporturile cu Beneficiarul, Furnizorul răspunde pentru fapta Executanților la fel ca pentru propria sa faptă.

Beneficiarului i se vor aplica TCG în vigoare la momentul la care Solicitarea a fost înregistrată pe Website. În urma acceptării Ofertei de către Beneficiar și a optării pentru modalitatea de plată a Prețului dorită, Furnizorul îi va trimite Beneficiarului prin intermediul Contului un mesaj de confirmare a încheierii Contractului, menționând de asemenea Serviciile care urmează să fie prestate, identitatea Executantului, Prețul, termenul și modalitatea/modalitățile de plată a Prețului, Materialele, termenul de garanție pentru calitatea Proiectului, data, ora și Locația convenite pentru realizarea Proiectului, precum și un exemplar al TCG în vigoare la momentul înregistrării pe Website a Solicitării.

Executantul se va prezenta la data, ora și Locația stabilite de către Beneficiar de comun acord cu Furnizorul pentru realizarea Proiectului. În cazul în care Furnizorul constată nereguli însemnate cu privire la volumul Proiectului sau la materialele necesare pentru realizarea Proiectului față de informațiile oferite în acest sens prin intermediul Solicitării, aceste nereguli vor fi consemnate într-un proces-verbal prin care se vor stabili manopera și materialele suplimentare necesare pentru executarea obligației de a realiza în mod corespunzător Proiectul.

Dacă valoarea manoperei și a materialelor suplimentare necesare pentru executarea corespunzătoare a Proiectului de către Furnizor prin intermediul Executantului nu depășește valoarea de 10% din valoarea Proiectului, aceste costuri vor fi suportate de către Beneficiar. În acest caz, nu este necesară o aprobare expresă a Beneficiarului cu privire la procesul-verbal. În cazul în care valoarea manoperei și a materialelor suplimentare necesare pentru executarea corespunzătoare a Proiectului de către Furnizor prin intermediul Executantului depășește valoarea de 10% din valoarea Proiectului Furnizorul va face o propunere de majorare a Prețului. Dacă Beneficiarul acceptă propunerea de majorare a Prețului, Furnizorul va procura materialele necesare și va realiza întregul Proiect prin intermediul Executantului. În cazul în care Beneficiarul nu acceptă propunerea de majorare a Prețului, Contractul va fi rezolvit de plin drept, printr-o simplă notificare trimisă Beneficiarului de către Furnizor, fără nicio altă formalitate prealabilă, fără intervenția instanței și fără punere în întârziere.

 

În urma finalizării Proiectului, Beneficiarul va fi invitat să aprecieze calitatea Serviciilor prestate de către Furnizor prin completarea online a unui formular de feedback.

 

 • Plata Prețului

 

Prețul, termenul și modalitatea/modalitățile de plată a Prețului sunt specificate în Oferta transmisă de Furnizor Beneficiarului sau în procesul-verbal prin care Executantul constată nereguli însemnate cu privire la volumul Proiectului sau la materialele necesare.

 

Factura va fi emisă de Furnizor, la data la care Contractul este considerat încheiat și va conține datele de facturare menționate de Beneficiar în formularul de comandă completat pentru plasarea Solicitării. Factura va menționa prețul manoperei și al Materialelor și va fi comunicată Beneficiarului în format electronic, prin încărcarea ei de către Furnizor pe Contul creat de Beneficiar sau prin expedierea pe adresa de e-mail a Beneficiarului. Din momentul încărcării Facturii pe Contul Beneficiarului sau prin expedierea pe adresa de e-mail a Beneficiarului începe să curgă termenul de plată a Prețului, astfel cum a fost stipulat în Oferta transmisă de către Furnizor.

 

În cazul în care se va proceda la suplimentarea Prețului potrivit dispozițiilor prevăzute în Secțiunea VII, o Factură va conține atât Prețul, cât și suplimentul de Preț. În cazul în care suplimentarea Prețului se face după emiterea Facturii, o nouă Factură va fi emisă numai cu privire la suplimentul de Preț.

 

Furnizorul nu este răspunzător pentru eventualele costuri suplimentare determinate de plata online sau prin POS a Prețului, acestea fiind suportate integral de către Beneficiar. Costurile stabilite în sarcina Furnizorului prin contractul încheiat de Furnizor cu banca la care are deschise conturile vor fi suportate de Furnizor.

Pentru plata Prețului, Beneficiarul poate folosi vouchere oferite de Furnizor, cu respectarea termenului de valabilitate și a condițiilor de utilizare menționate în cuprinsul acestora. Beneficiarul este de acord cu faptul că utilizarea voucherului implică luarea la cunoștință și acceptarea condițiilor de utilizare a acestuia, indicate chiar pe materialul suport al voucherului sau în cuprinsul altor documente prin care se face trimitere la acesta.

Beneficiarul este obligat să își actualizeze datele de facturare, dacă este cazul, pentru ca Factura să fie emisă în mod corespunzător de către Furnizor. De asemenea, Beneficiarul declară faptul că, prin plasarea Solicitării, este de acord ca factura să îi fie emisă în format electronic, prin intermediul Contului înregistrat pe Website.

 

 1. Retragerea Solicitării

 

Beneficiarul are dreptul de a retrage Solicitarea câtă vreme Proiectul nu a fost finalizat. Solicitarea va fi retrasă de către Beneficiar prin notificarea adresată de Beneficiar Furnizorului la adresa de email indicată în Secțiunea XIV.

 

 1. În cazul în care Beneficiarul retrage Solicitarea ulterior încheierii Contractului, dar înainte ca Serviciile să înceapă să fie prestate, acesta trebuie să suporte valoarea materialelor achiziționate de către Furnizor, dar neîncorporate în Lucrare, precum și a oricăror alte costuri efectuate de Furnizor în vederea executării Lucrării;

 

 1. În cazul în care Beneficiarul retrage Solicitarea în timpul prestării Serviciilor, Executantul va întocmi un proces-verbal prin care va constata Serviciile prestate, materialele achiziționate, precum și partea din Proiect pe care a realizat-o până la momentul retragerii Solicitării. Procesul-verbal va fi semnat atât de Executant, cât și de Beneficiar și îi va fi comunicat de îndată Furnizorului. În acest caz, Beneficiarul îi datorează Furnizorului Prețul pentru Serviciile prestate, materialele achiziționate și partea din Proiect realizată până la momentul retragerii Solicitării. Dacă Beneficiarul a achitat integral Prețul pentru Serviciile contractate sau avansul din Preț pe care l-a plătit până la momentul retragerii Solicitării depășește valoarea Serviciilor prestate, a materialelor achiziționate și a părții din Proiect realizată până la momentul retragerii Solicitării, la solicitarea Beneficiarului Furnizorul va restitui Beneficiarului diferența de Preț, prin virarea sumelor corespunzătoare în contul indicat de către Beneficiar prin solicitarea trimisă de Beneficiar.

 

 1. Serviciile oferite de Furnizor

 

Furnizorul poate afișa pe Website informații cu privire la oferta de Servicii pentru care pot opta Beneficiarii, precum și cu privire la promoțiile practicate de acesta sau de alte persoane cu care Furnizorul colaborează, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

Toate prețurile afișate pe Website sunt exprimate în RON și includ TVA. Furnizorul nu este răspunzător pentru eventualele costuri suplimentare determinate de plata online sau prin POS a prețurilor, acestea fiind suportate integral de către Beneficiar.

 

 1. Declarații și garanții ale Furnizorului

 

Furnizorul declară și garantează Beneficiarului următoarele:

 

 1. respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează Website-ul;
 2. TCG stipulează ce informații poate colecta Furnizorul și cum vor fi acestea folosite;
 3. se angajează să proceseze toate Solicitările înregistrate pe Website de către Beneficiari, în măsura în care acestea respectă TCG;
 4. nu își asumă răspunderea cu privire la activitățile Beneficiarului, în special în ceea ce privește declararea în mod eronat de către acesta a informațiilor referitoare la Proiectul cu privire la care a fost depusă Solicitarea;
 5. nu își asumă răspunderea cu privire la prejudiciile suferite de Beneficiar ca urmare a accesării neautorizate a Contului de către o altă persoană decât Beneficiarul;
 6. nu își asumă răspunderea cu privire la eventualele erori/întreruperi care pot apărea cu privire la activitatea Website-ului.

 

 • Declarații și garanții ale Beneficiarului

 

Beneficiarul are dreptul de a se folosi de Serviciile prestate de Furnizor, câtă vreme acest lucru se face cu respectarea acestor TCG.

 

Beneficiarul declară și garantează Furnizorului următoarele:

 

 1. este persoană fizică majoră și acționează în nume propriu sau, după caz, este reprezentantul unei persoane juridice și acționează în limitele mandatului care i-a fost dat;
 2. toate informațiile din conținutul Solicitărilor adresate Furnizorului sunt corecte și corespund Proiectului avut în vedere;
 3. va lua toate măsurile necesare pentru menținerea securității și confidențialității Contului și ale parolei acestuia și va notifica de îndată Furnizorului orice suspiciune cu privire la accesarea neautorizată a Contului de către un terț;
 4. nu se va folosi de Website în scopul reproducerii, copierii, duplicării, vânzării, distribuirii, publicării sau exploatării în scop comercial a software-ului, imaginilor, conținutului acest Website fără consimțământul scris, expres și prealabil al Furnizorului;
 5. nu se va folosi de Website într-un mod care să limiteze accesul la acesta al altor utilizatori sau care să determine erori/întreruperi/supraîncărcări ale rețelelor sau serverelor Furnizorului;
 6. nu se va folosi de Website în scopuri care contravin acestor TCG.

 

 • Garanții ale Serviciilor prestate de Furnizor

 

Furnizorul oferă Beneficiarului o garanție comercială pentru neconformitățile Proiectului realizat ca urmare a Solicitării înregistrate pe Website. Termenul de garanție a Lucrării este cel prevăzut în Oferta transmisă de către Furnizor Beneficiarului.

 

Beneficiarul este obligat să informeze Furnizorul cu privire la defecțiunile determinate de eventualele neconformități ale Proiectului în termen de 2 zile de la data apariției defecțiunilor, prin notificarea scrisă a Furnizorului, conform Secțiunii XIV de mai jos.

 

Beneficiarul are dreptul de a pretinde Furnizorului remedierea gratuită a Proiectului, precum și despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficiențelor constatate în interiorul termenului de garanție. După expirarea acestui termen, Beneficiarul poate pretinde remedierea Proiectului care nu poate fi folosit potrivit scopului pentru care a fost realizat, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acesteia.

 

În urma primirii notificării de la Beneficiar, Furnizorul va stabili de comun acord cu Beneficiarul data și ora la care un Operator al Furnizorului se va prezenta la adresa unde a survenit defecțiunea Proiectului pentru a constata cauzele apariției acesteia. Operatorul va încheia un proces-verbal de constatare a cauzelor care au determinat apariția defecțiunii Proiectului, iar dacă aceste cauze sunt reprezentate de lipsa de conformitate a Proiectului, Furnizorul va suporta costurile remedierii defecțiunii respective.

 

Furnizorul se obligă să depună toate diligențele necesare pentru remedierea defecțiunilor determinate de neconformități ale Proiectului în termen de 15 zile de la data când Furnizorul a fost notificat în acest sens de către Beneficiar. Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător pentru eventualele întârzieri cauzate de lipsa de disponibilitate a Beneficiarului.

 

Furnizorul nu poate fi ținut răspunzător pentru defecțiunile determinate de următoarele împrejurări:

 

 1. uzura normală a Materialelor încorporate în Proiect sau a Proiectului;
 2. un eveniment exterior și independent de acțiunea Furnizorului sau a Executantului;
 3. acțiunea directă a Beneficiarului sau a unui terț.

 

Furnizorul are aceleași obligații pentru Proiectul refăcut, ca și pentru Proiectul inițial.

 

Cheltuielile corespunzătoare deplasării Operatorului la adresa unde a survenit defecțiunea Proiectului împreună cu cheltuielile aferente constatării cauzelor apariției defecțiunii vor fi suportate în întregime de către Furnizor, dacă se dovedește că defecțiunea este urmarea unei neconformități a Proiectului.

 

 • Sesizări și Notificări

 

Orice sesizări, plângeri sau notificări formulate de către Beneficiar cu privire la Serviciile oferite de către Furnizor pot fi depuse fie prin completarea online a formularului pus la dispoziție pe Website, fie prin contactarea Serviciului cu Clienții, prin una dintre următoarele modalități: +40723.566.747, bogdan@friginstall.ro sau Sos Morarilor nr 1, Sector 2, Bucuresti, Cod postal 022541.

Beneficiarul care face sesizarea/plângerea/notificarea este obligat să menționeze datele sale de identificare, numărul de înregistrare al Solicitării care face obiectul sesizării, dacă este cazul, împreună cu orice alte informații necesare pentru identificarea evenimentului sesizat.

 

Furnizorul declară și garantează ca orice sesizare/plângere/notificare va fi procesată în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea acesteia.

 

 1. Încetarea Contractului

 

Nerespectarea de către Beneficiar a oricăruia dintre acești TCG atrage rezoluțiunea de drept a Contractului, printr-o simplă notificare, fără altă formalitate prealabilă, fără intervenția instanței de judecată și fără punere în întârziere. În plus, Furnizorul are dreptul de a dezactiva Contul Beneficiarului fără nicio altă notificare prealabilă.

 

Beneficiarul este îndreptățit să decidă oricând închiderea Contului prin selectarea opțiunii “Închidere Cont” din secțiunea “Contul meu”

 

 • Despăgubiri

 

Orice prejudiciu suferit de Furnizor inclusiv, dar fără a se limita la taxe, onorarii ale avocaților, cheltuieli efectuate pentru evitarea/diminuarea pierderilor, ca urmare a (i) încălcării de către Beneficiar a acestor TCG, (ii) a utilizării necorespunzătoare a Website-ului de către Beneficiar, precum și ca urmare a (iii) încălcării de către Beneficiar a drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală aparținând Furnizorului, va atrage obligația Beneficiarului de a-l despăgubi pe Furnizor.

 

Beneficiarul are dreptul de a fi despăgubit de către Furnizor pentru pierderile suferite ca urmare a (i) încălcării de către Furnizor a acestor TCG sau a (ii) acțiunilor săvârșite cu intenție sau din culpă gravă de către Furnizor, angajații, prepușii, mandatarii săi sau de către Executanți.

 

 • Protecția Datelor

Furnizorul, în calitate de operator, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le Beneficiarul le furnizează despre sine.

Scopurile corelate ale colectării și prelucrării datelor Beneficiarului sunt gestiunea economico-financiară și administrativă, precum și administrarea Website-ului.

Furnizorul colectează și prelucrează datele personale, precum și datele de geolocalizare ale Beneficiarului prin intermediul Website-ului numai dacă Beneficiarul decide să completeze următoarele câmpuri din formularul online pentru înregistrarea Contului: nume, prenume, adresă, telefon, adresă de email.

Furnizorul colectează datele de geolocalizare ale Beneficiarului prin identificarea adresei de IP a dispozitivului utilizat de către acesta în momentul completării formularului online menționat mai sus.

Datele personale colectate sunt destinate utilizării de către Furnizor, în calitate de operator și sunt comunicate numai structurilor de conducere și administrare ale acestuia, personalului cu atribuții specifice al Furnizorului, autorităților competente, precum și unor salariați care au legătură directă cu efectuarea activităților de gestiune economico-financiară și administrativă.

Beneficiarul nu este obligat să furnizeze datele, acestea fiind necesare în scopul prelucrării pentru gestiunea economico-financiară și administrativă. Refuzul Beneficiarului determină neînregistrarea datelor acestuia și, în consecință, incapacitatea de a beneficia de Serviciile Furnizorului.

Conform Legii nr. 677/2001, Beneficiarul are dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, Beneficiarul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Furnizorului.

Datele Beneficiarului colectate și prelucrate în scopul gestiunii economico-financiare și administrative nu fac obiectului vreunui transfer în străinătate.

Dacă unele dintre datele despre Beneficiarului sunt incorecte, acesta trebuie să îl informeze pe Furnizor cât mai curând posibil.

 • Confidențialitate

 

În ceea ce privește schimbul de informații cu privire la Solicitare, Ofertă, Contract sau Proiect, Beneficiarul consimte să trateze aceste informații, inclusiv informațiile financiare, drept informații confidențiale și să nu dezvăluie asemenea informații către terți, fără consimțământul prealabil și în scris al Furnizorului, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege sau în cazul sesizării autorităților competente.

 

 • Neconcurență

Beneficiarul declară și garantează ca nu va contacta în mod separat pentru realizarea Proiectului vreunul dintre Executanții desemnați de către Furnizor în acest scop. În caz contrar, Beneficiarul va fi obligat să plătească Furnizorului diferența dintre Prețul propus în Ofertă de către Furnizor și prețul facturat de Executant pentru respectivul Proiect.

 1. Legea aplicabilă. Litigii

 

Acești TCG sunt guvernați de și urmează să fie interpretați în conformitate cu legea română.

 

Orice dispute sau neînțelegeri decurgând din sau în legătură cu acești TCG sau cu utilizarea Website-ului care nu pot fi soluționate în mod amiabil de către Părți, vor fi supuse soluționării de către instanțele de judecată române.

 

 

 

 

Prin acceptarea acestor TCG, Beneficiarul declară că a citit, a înțeles în totalitate și este de acord cu termenii și condițiile de prestare a Serviciilor de către Furnizor.

Site-ul reparaacasa.ro foloseste "cookie". Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea lor pe parcursul vizitei dumnevoastra. Info

Site-ul reparaacasa.ro foloseste "cookie". Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea lor pe parcursul vizitei dumnevoastra.

Inchide